HIKARI-MOYOMONO

A metallic-bodied koi with two or more colors, excluding the Utsuri family

Platinum Kohaku

Metallic Kohaku

Yamato Nishiki

Metallic Taisho Sanshoku

Kinsui, Ginsui

Metallic Shusui

Sho-chiku-bai Kujaku

Metallic Ai Goromo

Sakura Ogon

Metallic Kanoko Kohaku

Gin Bekko

Metallic Shiro Bekko

Tora Ogon

Metallic Ki Bekko

Hariwake Ogon

Yamabuki Hariwake, Orange Hariwake, etc.

Kikusui

Hariwake Doitsu

Ki Kokuryu and Beni Ki Kokuryu are classified in the Kawarimono class at shows.