HIKARI-UTSURIMONO

The Utsurimono family with a metallic body

Kin Showa

Metallic Showa Sanshoku

Gin Showa

Platinum metallic Showa Sanshoku

Gin Shiro

Metallic Shiro Utsuri

Kin Ki Utsuri

Metallic Ki Utsuri, Metallic Hi Utsuri

Doitsu-goi of the above varieties