UTSURI MONO

Utsurimono koi have Showa-typed sumi on a white, yellow or red body. Different from Showa Sanshoku, Shiro Utsurimono has no Hi markings. It is said that sumi of the Utsurimono family doesn’t settle down until the age of four or five. 
Major Utsurimono Variation: 
Shiro Utsuri
Showa sumi patterns on the white skin ground.
Hi Utsuri
Showa sumi patterns on the red or orange skin ground.
Ki Utsuri
Showa sumi patterns on the yellow skin ground.