ZNA 59th International Koi Show Major Award Koi

ZNA 59th International Koi Show Result

Grand Champion
Over-90 bu Taisho Sanshoku
YUAN Jiandong (China)


Majestic Champion
Over-90 bu Taisho Sanshoku
TANAKA Ryuhei (Fukuoka Chapter)


Superior Champion
80 bu Taisho Sanshoku
Yohanes JUSUF (Bangdung Chapter)


Mature Champion
75 bu Kohaku
Denzel Henson USMAN (Indonesia)


Adult Champion
55 bu Taisho Sanshoku
SHINOHARA Keiji (Tokushima Chapter)


Young Champion
40 bu Utsurimono
MATSUDA Yoshihiro (Hyogo Chapter)


Baby Champion
25 bu Kohaku
SUZUKI Roi (Japan)

Show Rusults (PDF)

Click here